اعضای هیات تحریریه

مشاور

دکتر مهدی مهرپویا

مهندسی شیمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

mehrpoyaut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر علی بخش کسائیان

مهندسی شیمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

akasaut.ac.ir

مدیر مسئول

امیر کوراوند

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

amirkoravandgmail.com

سردبیر

سید علی موسوی

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

s.a.mousavi74ut.ac.ir
09128115091

دبیر انجمن

سید علی موسوی

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

s.a.mousavi74ut.ac.ir
09128115091

ویراستار ادبی

احمد فدایی

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

ahmad.fadaeiut.ac.ir

ویراستار ارشد

امیر کوراوند

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

amirkoravandgmail.com

طراح جلد

امیر علی محجوب

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

amirali.mahjoobut.ac.ir

مدیر داخلی

زینب کبریایی

مهندسی سیستم های انرژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

zeinabkeb77gmail.com