اعضای هیات تحریریه

مشاور

دکتر مهدی مهرپویا

مهندسی شیمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

mehrpoyaut.ac.ir

مشاور علمی

دکتر علی بخش کسائیان

مهندسی شیمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

akasaut.ac.ir

مدیر مسئول

امیر کوراوند

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

amirkoravandgmail.com

سردبیر

سید علی موسوی

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

s.a.mousavi74ut.ac.ir
09128115091

دبیر انجمن

سید علی موسوی

مهندسی سیستم های انرژی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

s.a.mousavi74ut.ac.ir
09128115091

ویراستار

هاله الوندی

نانوبیوتکنولوژی گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

hale.alvandiut.ac.ir

صفحه آرا

حامد کمالی

مهندسی شیمی - جداسازی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

hamed.kamaliut.ac.ir